Tràmits

Sol·licitud i/o lliurament de títol acadèmic i professional no universitari

Per demanar un títol heu de presentar a la secretaria de l’institut, una sol·licitud complimentada, adjuntant fotocòpia del DNI i certificat de notes finals (ha d’aparèixer la nota final dels estudis).
Sol·licitud de títol acadèmic i professional.
Sol·licitud de títol FP I, FP II, BUP i Batxillerat.
En el cas que no pugueu venir personalment al centre, haureu d’omplir el document d’autorització de sol.licitud i/o lliurament de documentació.
Si no podeu venir personalment a recollir el títol original quan ens arribi, haureu de tramitar també l’autorització per al lliurament d’un títol.

 

Autorització per al lliurament d’un títol

Si voleu recollir el vostre títol i no podeu venir personalment, heu d’omplir aquesta autorització, signar-la i lliurar-la a la persona a la qual autoritzeu juntament amb una fotocòpia del vostre DNI.
La persona autoritzada haurà de presentar-se a la secretaria del centre amb l’autorització degudament complimentada i signada, juntament amb el seu DNI i una fotocòpia del vostre (persona que autoritza).
Presentar el resguard d’haver pagat la taxa del títol.

 

Sol·licitud de baixa del Centre

Si voleu donar-vos de baixa del centre, haureu de complimentar aquesta sol.licitud i lliurar-la a la secretaria del centre juntament amb el vostre DNI. (Només per als alumnes majors de 18 anys).