Secretaria

Beques
Compleció d’estudis
Preus de la matrícula de cicles formatius
PAU (Proves d’accés a la universitat)

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h | 15:00h a 19:00h

L’horari per poder tramitar un títol és de 9:00 a 13:00 i de 15:00 fins a les 18:00h.

Tràmits

Sol·licitud de certificats:

Podeu sol·licitar un certificat accedint al formulari.
Els certificats es podran recollir a la Secretaria de l’Institut 5 dies hàbils des de la data de la sol·licitud, presentant el DNI/NIE/Passaport acreditat en la sol·licitud.
En el cas que no pugueu venir personalment al centre, haureu d’omplir el document d’autorització de sol.licitud i/o lliurament de documentació.

Sol·licitud i/o lliurament de títol acadèmic i professional no universitari

Passar personalment per Secretaria de l’Institut amb la documentació necessària per gestionar el resguard de pagament del títol
L’horari per poder tramitar un títol és de 9:00 a 13:00 i de 15:00 fins a les 18:00h.

Autorització per al lliurament d’un títol

Si voleu recollir el vostre títol i no podeu venir personalment, heu d’omplir aquesta autorització, signar-la i lliurar-la a la persona a la qual autoritzeu juntament amb una fotocòpia del vostre DNI. La persona autoritzada haurà de presentar-se a la secretaria del centre amb l’autorització degudament complimentada i signada, juntament amb el seu DNI i una fotocòpia del vostre (persona que autoritza). Presentar el resguard d’haver pagat la taxa del títol.

Sol·licitud de baixa del centre

Si voleu donar-vos de baixa del centre, haureu de complimentar aquesta sol.licitud i lliurar-la a la secretaria del centre juntament amb el vostre DNI. (Només per als alumnes majors de 18 anys).

Homologació de títols estrangers

Normativa i documentació (gencat.cat)

Convalidacions de FOL (Formació i orientació laboral) i EiE (Empresa i iniciativa emprenedora)

Totes les convalidacions s’han de sol·licitar a la secretaria del centre.

Informació sobre convalidacions FOL i EiE

Correu xtec

Sol·licitud de correu xtec (professors nous)

Sol·licitud de correu xtec: formulari en línia.

Un cop feta la sol·licitud, es validarà per part de l’Equip Directiu i us arribarà una confirmació per a que us genereu la contrasenya.