Secretaria

Beques / Preinscripció i matrícula per al curs 2017-2018 / Compleció d’estudis / Preus de la matrícula de cicles formatius / PAU (Proves d’accés a la universitat)

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h | 15:00h a 19:00h

Tràmits

Sol·licitud de certificats:

Podeu sol·licitar un certificat accedint al formulari.
Els certificats es podran recollir a la Secretaria de l’Institut 5 dies hàbils des de la data de la sol·licitud, presentant el DNI/NIE/Passaport acreditat en la sol·licitud.
En el cas que no pugueu venir personalment al centre, haureu d’omplir el document d’autorització de sol.licitud i/o lliurament de documentació.

Sol·licitud i/o lliurament de títol acadèmic i professional no universitari

Sol·licitud de títol acadèmic i professional.
Sol·licitud de títol FP I, FP II, BUP i Batxillerat.

Per recollir el resguard de pagament serà imprescindible aportar la documentació de la bonificació al·legada al formulari.

Autorització per al lliurament d’un títol

Si voleu recollir el vostre títol i no podeu venir personalment, heu d’omplir aquesta autorització, signar-la i lliurar-la a la persona a la qual autoritzeu juntament amb una fotocòpia del vostre DNI. La persona autoritzada haurà de presentar-se a la secretaria del centre amb l’autorització degudament complimentada i signada, juntament amb el seu DNI i una fotocòpia del vostre (persona que autoritza). Presentar el resguard d’haver pagat la taxa del títol.

Sol·licitud de baixa del centre

Si voleu donar-vos de baixa del centre, haureu de complimentar aquesta sol.licitud i lliurar-la a la secretaria del centre juntament amb el vostre DNI. (Només per als alumnes majors de 18 anys).

Homologació de títols estrangers

Normativa i documentació (gencat.cat)