Drets i deures – Extracte

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Codi:

NOFC

5. ALUMNAT

5.2 Drets i deures de l’alumnat

Aquest apartat és una còpia dels articles 21 i 22 de la Llei d’Educació de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, DOGC núm. 5422, de 16.07.2009)

5.2.1 Disposicions generals

1. Tot l’alumnat té els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que es derivin de la seva edat i de les etapes o els nivells d’ensenyaments que cursin.
2. L’exercici dels drets per part de l’alumnat implica el deure correlatiu del coneixement i respecte dels drets de tots els membres de la comunitat educativa.

5.2.2 Drets de l’alumnat

1. L’alumnat, com a protagonista del procés educatiu, té dret a rebre una educació integral i de qualitat.
2. L’alumnat, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació orgànica del dret a l’educació, té dret a:

a) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats.
b) Accedir a la formació permanent.
c) Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment.
d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal.
e) Ésser informat dels criteris i els procediments d’avaluació.
f) Ésser educats en la responsabilitat.
g) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de diàleg i de cooperació.
h) Ésser educat en el discurs audiovisual.
i) Ésser atès amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació.
j) Rebre una atenció especial si es troba en una situació de risc que eventualment pugui donar lloc a situacions de desemparament.
k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre.
l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent
m) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional.
n) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu.
o) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident.

5.2.3 Deures de l’alumnat

1.Estudiar per aprendre és el deure principal de l’alumnat i comporta els deures següents:

a) Assistir a classe.
b) Participar en les activitats educatives del centre.
c) Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals. d) Respectar l’altre alumnat i l’autoritat del professorat.

2. L’alumnat, a més dels deures que especifica l’apartat anterior, i sens perjudici de les obligacions que els imposa la normativa vigent, té aquests altres deures:

a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.
b) Complir les normes de convivència del centre.
c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.
d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre. e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material del centre.