Contractació

Institut Mare de Déu de la Mercè – Contractació

Adreça de presentació d’ofertes

Secretaria de l’Institut Mare de Déu de la Mercè

carrer Motors 122-130    (08040 Barcelona)

Correu electrònic: a8014401@xtec.cat

Adreça web: http://www.lamerce.com

Horari de registre: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores

Persones de contacte

Luis Lacambra Angulo – Director

José Luis Navas Ordóñez – Administrador

Correu electrònic: a8014401@xtec.cat

Licitacions (1) Adjudicacions i formalitzacions (1)
  • Servei de Neteja de l’Institut Mare de Déu de la Mercè

Horari de presentació d’ofertes: dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores

Termini de presentació d’ofertes: 14:00 hores del dia 13 de març de 2017

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de prescripcions tècniques

Nova versió de l’Annex 8 del Plec de preinscripcions tècniques (correció de l’errada)

Qualsevol consulta referida al concurs cal formular-la via correu electrònic (no s’atendrà cap consulta per telèfon).

Dia de visita tècnica: 1 de març de 2017 a les 12:00 hores

Obertura del sobre “B” : divendres 31 de març de 2017 a les 11:30 hores

Acta de la mesa de contractació: Valoració de la proposta tècnica  (sobre B)

Obertura del sobre “C” : dimecres 5 d’abril de 2017 a les 13:00

Acta de la mesa de contractació per la qual es proposa l’adjudicació del servei de neteja.

  • Servei de Neteja de l’Institut Mare de Déu de la Mercè

Data signatura del contracte: dimecres 26 d’abril de 2017

Empresa Adjudicatària: Fomento de Construcciones y Contratas , SA