Condicionament físic (CFPS AEB0)

 

AEB0- Condicionament físic – Torn tarda (T): de 15:00 a 21:00

1r Curs

Mòduls Professionals Hores Unitats formatives
MP1. Valoració de la condició física i primers auxilis 165 UF1 Bases anatòmiques, biomecàniques i fisiològiques
UF2 Avaluació de la condició física, biològica i motivacional
UF3 Elaboració i prescripció de programes de condicionament físic
UF4 Aplicació de Primers auxilis
MP2. Dinamització grupal 132 UF1 El grup i la seva dinamització
UF2 L’equip de treball
MP3. Planificació de l’animació socioesportiva 66 UF1 Planificació de l’animació Socioesportiva
MP4. Metodologia de l’ensenyament d’activitats fisicoesportives 132 UF1 Anàlisi de les habilitats motrius de les persones usuàries
UF2 Disseny de programes d’ensenyament d’activitats físiques i esportives
MP5. Activitats fisicoesportives individuals 132 UF1 Metodologia de les activitats físiques individuals
UF2 Dinamització d’activitats fisicoesportives en el medi terrestre
UF3 Dinamització d’activitats fisicoesportives en el medi aquàtic
MP6. Activitats d’oci i temps lliure 198 UF1 Recursos lúdics en  projectes d’oci i temps lliure
UF2 Recursos expressius per l’animació d’oci i temps lliure
UF3 Implementació d’activitats de lleure i temps lliure en el medi natural
MP11. Formació i orientació laboral 99 UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

2n Curs

MP7. Activitats fisicoesportives d’implements 99 UF1 Metodologia de les activitats físiques d’implements
UF2 Direcció d’activitats fisicoesportives d’implements
MP8. Activitats fisicoesportives d’equip 165 UF1 Metodologia de les activitats físiques d’equip
UF2 Dinamització d’activitats fisicoesportives d’equip
MP9. Jocs i activitats físicorecreatives i d’animació turística 165 UF1 Dinamització de jocs i activitats físicorecreatives
UF2 Dinamització d’activitats culturals
UF3 Dinamització de vetllades i espectacles
MP10. Activitats físic-esportives per a la inclusió social 66 UF1 Activitats físiques per a la gent gran
UF2 Activitats físiques adaptades i d’inclusió
UF2 Prevenció de riscos laborals
MP12. Empresa i iniciativa emprenedora 66 UF1 Empresa i iniciativa emprenedora
MP13. Anglès 99 UF1 Anglès tècnic
MP14. Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva 66 UF1 Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva
MP15. Formació en centres de treball 350 UF1 FCT
 

Competència General

 

La competència general d’aquest títol consisteix a elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.
Sortides professionals
Material i llibres
Més informació a l’adreça del Departament d’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp