Documentació beques

Documentació beques 2015-2016

L’alumnat que ha demanat la beca del Ministeri de Educació, Cultura i Esports, ha de presentar a secretaria, la següent documentació, si no ho ha fet encara.

Des de Consorci d’Educació de Barcelona ens demanen que prepareu la següent documentació i la porteu a la nostra secretaria (obert de dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h i de dilluns a dijous de 15:00h a 19:00h)

 1. Còpia del resguard de presentació de la sol·licitud de beca del curs 2015-2016.
 2. Fotocòpia del DNI/NIF o NIE dels membres de la unitat familiar no validats en el moment de la tramitació de la sol·licitud per via telemàtica.
 3. Documentació acreditativa per tal de justificar qualsevol situació específica al·legada a la sol·licitud amb dret de deducció de la renda familiar (article 16 de la convocatòria). Aquestes situacions han d’estar acreditades en data 31 de desembre de 2014.
 4. Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si escau.
 5. Fotocòpia de la resolució o certificat de reconeixement de la disminució de l’alumne/a sol·licitant o dels seus fills o germans amb la indicació del grau legalment qualificat, si escau.

En el cas de l’alumnat que pertanyi a unitats familiars, el lloc de residència de les quals estigui fora de Barcelona i que acrediti la necessitat de residir fora del domicili familiar durant tot el curs escolar, caldrà adjuntar també la següent documentació:

 1. Certificat històric de convivència de la unitat familiar.
 2. Fotocòpia del contracte de lloguer del lloc de residència a Barcelona durant el curs, si escau.

L’alumnat que hagi presentat la seva sol·licitud com a independent, haurà d’aportar la documentació acreditativa de la seva independència familiar i econòmica i també la següent documentació:

 1. Certificat històric de convivència.
 2. Titularitat o lloguer del seu domicili habitual.

L’alumnat amb residència al País Basc o Navarra haurà de presentar també la següent documentació:

 1. Certificat històric de convivència de la unitat familiar.
 2. Fotocòpia del contracte de lloguer o de la titularitat del lloc de residència a Barcelona.
 3. Certificació de la declaració de la renda o certificat d’imputacions expedit per l’Administració Tributària on constin els ingressos de l’any 2014 de tots els membres computables de la unitat familiar.
 4. Certificat comprensiu d’àmbit estatal i del País Basc o Navarra dels respectius Centres de Gestió Cadastral de cadascun dels membres computables de la unitat familiar.

L’alumnat amb residència a Andorra haurà de presentar també la següent documentació:

 1. Certificat històric de convivència de la unitat familiar.
 2. Fotocòpia del contracte de lloguer o de la titularitat del lloc de residència a Barcelona.
 3. Extracte de punts de vellesa emès per la Caixa Andorrana de Seguretat Social de cadascun dels membres computables de la unitat familiar de l’exercici fiscal 2014.
 4. Certificat comprensiu d’àmbit estatal i d’Andorra dels respectius Centres de Gestió Cadastral de cadascun dels membres computables de la unitat familiar.

L’alumnat en acollida, tutela o extutela haurà d’adjuntar la següent documentació:

 1. Còpia de la resolució d’acollida, tutela o extutela de la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) o de l’ASJTET (Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats).
 2. Certificació del lloc de residència durant el curs escolar (centre d’acollida, pis tutelat, residència, pis de lloguer, etc.).