Animació d’activitats físiques i esportives

Qui el pot cursar Aquelles persones que tinguin el títol de Batxillerat, COU, FP2 o que hagin superat la prova d’accés o el curs d’accés a grau superior.
Què s’apren Proporciona els coneixements necessaris per ensenyar i dinamitzar activitats físiques i esportives recreatives individuals, d’equip i amb implements, i activitats de condicionament físic bàsic.
Com s’estructura Té una durada total de 2000 hores (dos cursos), distribuits de la següent forma en horari de matí o tarda:

 

0151- Animació d’activitats físiques i esportives –

Torn matí (M) de 08:15 a 14:15 i Torn tarda (T) de 15:00 a 21:00

1r Curs

Crèdits
C2 – Activitats físiques i esportives individuals.
C3 – Activitats físiques i esportives d’equip.
C5 – Fonaments biològics i bases del condicionament físic.
C10 – Metodologia didàctica de les activitats físiques i esportives.

2n Curs

C1 – Jocs i activitats físiques recreatives per a animació.
C4 – Activitats físiques i esportives amb implements.
C6 – Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps lliure i socioeducatives.
C7 – Primers auxilis.
C8 – Salvament aquàtic.
C9 – Animació i dinàmica de grups.
C11 – Activitats físiques per a persones amb discapacitats.
C12 – Formació i orientació laboral.
C13 – Formació en centres de treball.
C14 – Síntesi.
Sortides professionals -Promotor d’activitats físiques i esportives.
-Animador d’activitats físiques i esportives.
-Coordinador d’activitats poliesportives.
-Monitor activ. fís. i esport. recreatives individuals i d’equip.
Material i llibres

Més informació a l’adreça del Departament d’Ensenyament: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp