Acredita’t

Avaluació i acreditació de competències professionals 2017-2018

Informació general

Properament està previst iniciar a l’ Institut Mare de Déu de la Mercè  un  procés d’Avaluació i Acreditació de competències professionals  per atendre unes 67 persones al llarg del curs 2017-18 a l’àmbit:

Activitats físiques i esportives i Socorrisme

1.- Què és l’Acredita’t?

L’Acredita’t és un procés  d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral i/o de vies no formals de formació.

L’objectiu d’aquest procés és:

 • Incentivar l’obtenció d’una titulació oficial (cursar estudis postobligatoris de formació professional).
 • Obtenir un certificat de professionalitat (regularitzar la situació laboral i permetre la inscripció al ROPEC).

2.- A qui va adreçat?

S’ adreça a professionals de l’esport i del socorrisme que vulguin obtenir una acreditació oficial per regularitzar la seva situació laboral i/o finalitzar una titulació oficial.

Al nostre centre, es poden obtenir les següents qualificacions professionals mitjançant la convocatòria de l’Acredita’t:

 • Condicionament físic en sala d’entrenament polivalent.
 • Condicionament físic en grup amb suport musical.
 • Fitnes aquàtic i hidrocinèsia.
 • Guia per itineraris de muntanya mitjana i muntanya baixa.
 • Guia per itineraris eqüestres en medi natural.
 • Guia per itineraris en bicicleta.
 • Socorrisme en instal·lacions aquàtiques.
 • Socorrisme en espais aquàtics naturals.

3.- Qui pot accedir?

Per accedir al procediment, l’aspirant ha de reunir, com a norma general, els següents requisits:

 • Tenir nacionalitat espanyola o certificat de registre de ciutadania comunitària de la Unió Europea.
 • Tenir 20 anys o més.
 • Tenir una experiència laboral a la qualificació professional de com a mínim 3 anys, amb un mínim de 2000 hores treballades als últims 10 anys, o bé
 • Tenir una formació de, com a mínim 300 hores relacionades amb la qualificació professional, als últims 10 anys.

4.- Quan comença el procés de l’Acredita’t a l’ Institut Mare de Déu de la Mercè?

L’ Institut Mare de Déu de la Mercè  té previst realitzar  les preinscripcions entre 23 d’octubre i el 15 de desembre. En cas de places vacants la preinscripció continuarà oberta .

NOTA IMPORTANT:

El termini de preinscripció en el procés d’Avaluació i Acreditació de competències professionals s’ha ampliat i romandrà obert fins exhaurir les places vacants.

5.- Previsió de places al centre

67 places per  l’àmbit d’Activitats físiques i esportives i socorrisme.

6.- Documentació necessària per fer la preinscripció

La preinscripció s’ha de fer en un únic àmbit i en un únic centre, no comporta cap pagament.

L’assignació de places es fa per rigorós ordre de sol·licitud prenent com a referència la data i hora del registre d’entrada. En cas d’empat, en primer lloc s’ordenen segons  els dies treballats i, en segon lloc, per ordre de major a menor edat. El centre verifica que la persona disposa dels requisits per participar abans d’admetre-la al procediment.

 • Sol·licitud de preinscripció: del 23 d’octubre fins el 15 de desembre de 2017. S’ha de presentar presencialment al centre escollit.
 • Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació:  5 dies hàbils, a comptar des del moment que es registra la sol·licitud de preinscripció. Cal presentar els documents que acrediten el compliment del requisits per portar a terme el procés.  Aquests documents s’han de presentar acompanyats del formulari “Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals 2017-2018”. En cas de no presentar-ho quedareu exclosos del procediment.

Després de verificar el compliment dels requisits de participació i l’existència de places, en el termini màxim de dues setmanes des de la presentació de la sol·licitud de preinscripció, es comunica directament a l’aspirant el resultat de la preinscripció.

7.- Comunicació del resultat de preinscripció

La coordinació del centre gestor comunicarà, individualment, les persones candidates els resultats de preinscripció. Es poden donar dues situacions:

 • Admès: si s’acompleixen els requisits de participació i hi ha places vacants.
 • Exclòs:
  •  Per manca de justificació dels requisits de participació.
  •  Per manca de places.

En el cas de l’exclusió s’haurà d’informar dels motius.

Si algun  candidat queda exclòs per manca de vacant, s’ha de comunicar a la DGFPIERE, per tal que li pugi oferir plaça en un altre institut, sempre i quan quedin vacants.

Les  persones  excloses  disposaran  de  3  dies  hàbils  per  presentar  al·legacions  contra  el  resultat  de preinscripció,  utilitzant   el   model   de   “Sol·licitud   de   reclamació   del   procediment   d’avaluació   i  acreditació de competències professionals” (Veure el document).

Una  vegada  revisades  les  al·legacions,  la  coordinació  del  centre  comunicarà  a  l’aspirant,  per  escrit  i  amb registre de sortida, el resultat de la preinscripció.

8.- Informació i orientació

Informació general:   93 223 25 66

Horari d’atenció:

Dilluns de 9:10 a 10.05 hores

Dimarts de 12:25 a 13:20 hores

Dimecres de 8:15 a 9:10 hores

Dijous de 9:10 a 10:05 hores

Tota la informació la trobareu disponible al web: http://acreditat.gencat.cat

9.- Inscripció a la fase ASSESSORAMENT

Lloc de realització de la inscripció

La inscripció es realitzarà a la Secretaria del centre. El document  de Sol·licitud d’inscripció a la fase d’assessorament es lliurarà a cada aspirant a la Secretari del centre.

    Horari de Secretaria:
Matins: de 9 a 13.30 hores
Tardes de dimarts i dimecres: de 15.00 hores a 19.00

Preu públic de la fase d’assessorament

Abans de la fase d’assessorament s’ha de fer efectiu el pagament del preu públic per part dels aspirants fixat en 26,00 € que dóna dret a l’assessorament de l’àmbit al que s’inscriu segons el seu perfil professional.

El pagament s’ha de fer efectiu al compte de la Caixa número ES48 2100 0437 4102 0008 9473. Com a concepte de l’ingrés s’ha de fer constar el nom i cognoms de l’aspirant. Una vegada fet el pagament, el justificant s’ha de retornar a la Secretaria del centre juntament amb l’imprès de sol·licitud com a màxim després de cinc dies hàbils després de l’ingrés.

La manca de pagament del preu públic comporta la no formalització de la inscripció, i per tant, l’exclusió de la convocatòria.

Poden demanar la bonificació del 50% del preu públic:

a. Les persones membres de famílies nombroses de categoria general, i de famílies monoparentals, amb la justificació documental prèvia de la seva situació, tenen una bonificació del 50% del preu públic.
b. Les persones que acreditin trobar-se en situació legal de desocupació tenen una bonificació del 50% del preu públic.

Poden demanar l’exempció del preu públic:
a. Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
b. Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
c. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d. Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.
e. Els subjectes passius en situació d’atur demandants d’ocupació que no perceben cap prestació econòmica.
f. Haver fet l’assessorament en processos anteriors.

Les condicions que donen dret a aquestes exempcions i bonificacions s’han de complir en la data de la inscripció al servei. Les persones que al·leguen el dret a la bonificació o l’exempció del preu públic han de presentar la documentació oficial que ho acredita.

Ja es pot accedir al portfoli de competències professionals

logo-fse