Curs d’accés a Grau Superior

  • Poden accedir a aquest curs les persones que posseeixen el títol de
  • tècnic.
  • Té una durada mínima de 700 hores.
  • Contingut:

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica
Llengua catalana 3 h
Llengua castellana 3 h
Llengua anglesa 5 h
Total hores part comuna 11 h
Matèries de la part específica
(l’alumnat n’ha de cursar 2)
Matemàtiques (obligatòria) 4 h
Física-tecnologia 4 h
Total hores part específica 8 h
Tutoria (no avaluable) 1 h
Total hores del curs 20 h

  • La superació d’aquest curs té els efectes:
  • En els ensenyaments de formació professional inicial, l’accés directe a un cicle de grau superior, amb la prioritat que s’estableix a l’Annex 2 de la Resolució ENS/1245/2012 de 13 de juny, per la qual s’organitza el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior.
  • En els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, l’exempció de la part comuna de la prova d’accés.
  • En els ensenyaments esportius de règim especial, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.